شما خیّر گرامی می توانید جهت یاری نیازمندان و توانخواهان تحت پوشش، کمک های نقدی خود را به شماره حساب 2173452011000 بنام رابط تمرکز وجوه مشارکتهای مردمی نزد بانک ملی واریز نمایید.charity

همچنین این اداره آمادگی دریافت کمکهای غیرنقدی شما خیّر گرامی را دارد .لطفاً جهت هماهنگی با شماره 32833400 تماس حاصل نمایید.