به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان طبس سطح دوم طرح تعیین شیوع و علل کم توانی (رصد معلولیتها) با حضور پزشکان مشاوره ژنتیک خانم ها دکتر رضا زاده ورقچی و دکتر اعتصام اجرا گرديد.

 با توجه به شناسایی تعداد 53 نفر در شهرستان طبس در مرحله اول طرح این افراد مورد ارزیابی تشخیصی قرار گرفته ، و مشاوره های لازم جهت پیشگیری از شیوع معلولیتها انجام و آزمایشهای لازم نیز تجویز گردید.

گفتنی است مرحله اول طرح در دی و بهمن ماه سالجاری توسط پرسشگران دوره دیده در سطح شهرستان انجام شده.

شایان ذکر است خانواده های دارای سه عضو معلول نیز در حاشیه اجرای طرح مورد ارزیابی تخصصی ژنتیک قرار گرفتند.