بازدید معاون برنامه ریزی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان، ریاست بهزیستی و کارشناسان اشتغال و امور اجتماعی بهزیستی شهرستان از کارگاه تولید بلوکه سیمانی راه اندازی شده توسط مددجوی تحت پوشش بهزیستی شهرستان با استفاده از تسهیلات اشتغالزایی

با ایجاد این کارگاه تولیدی برای 4 نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است.

 

بازدید معاون برنامه ریزی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان، ریاست و جمعی از کارشناسان بهزیستی شهرستان ازمرکز آموزشی توانبخشی شکیبا

 

بازدید معاون برنامه ریزی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان، امام جمعه موقت شهرستان، ریاست و جمعی از کارشناسان بهزیستی شهرستان ازمراکز مثبت زندگی شهر طبس